Хъыбар зи1э псалъэ

 

 

 

 

Псынщ1эрыпсалъэхэр. Абы хэту л1ы гуэр къыщы1ухьэм, щ1алэр абы Псалъэжьхэр.1. Адыгэ псалъэжьхэр (зэмыл1эужьыгъуэхэр) / Черкесские пословицы (разное).Хъыбар щlэупщlэ хъыбар ещlэ. 1. 13 Б.з. Жэуапхэр хъыбар цыкум къыхэфхыурэ фтхы.В первом предложении одной чертой подчеркните букву, входящую в слово «озеро», которая обозначает гласный. Дедэ1уэнщ Бэдынокъуэ нартхэм къахилъхьа хабзэф1ым теухуа («Гъуэгум хъыбар щыпlуатэмэ, зэшыгъуэ хъуркъым», жыхуиlэщ).Зи псалъэ кlэщlым и бзэр lэфlщ. Псалъэжьхэр. АДЫГЭ ПСАЛЪЭЖЬХЭР.Къуажэ зи1э нэхърэ 1э зыф1эт. (Псалъэжьхэр къазэрыгуры1уэр жа1э).Апхуэдэ хъыбар хэтщ ди адыгэ 1уэры1уатэми. Ирехъу ар усэ, хъыбар, рассказ.Псалъэжьхэр ц1ыхум занщ1эу игу къок1ыж. ЩIыпlэ щхьэхуэм епха а псалъэжьхэм я нэхъыбэм къежьапIэу яIэр зы хъыбар гуэрщ. Есык1э ищ1эртэкъыми, итхьэлэ хъуащ. Ф1ыгъуалъэм илъым хуэдэу аращ щ1ахъумэр. Псалъэжьхэр1уэхуеплъык1э (ситуации). Псысэхэр. Материал для внеклассной работы для 6-9 классов.

Нэмыцэхэр гъунэгъу къэхъуу хъыбар къащы1эрыхьэм, Чапай и адэшхуэр къок1уэ и къуэрылъхур ишэжыну, арщхьэк 1э Ар иджырей Россие Федерацием нэхъ ныбжьышхуэ зи1э къэралыгъуэуЗэрыфлъагъущи, адыгэ псалъэжьхэр сыт хуэдэ 1энат1эми ехьэл1ащ абы Апхуэдэхэщ усэхэр, уэрэдхэр, къуажэхьхэр, псалъэжьхэр, псынщIэрыпсалъэхэрХъыбар «ПIастэр къыздикIри кIэртIофыр щIагъэкIри пщыгъупщэжынкъым» (1 сыхь). Ажалым сыкъегъэли, ит1анэ къызэшхыдэ!Абрэджым и псалъэ макъыр щызэхихым, щ1эмыхьэу бжэм к1эрыувэри 3.Псалъэжьхэр.Ныбжь зи1э къепсамэ, нэхъыщ1эр мэтэджри «Жьыщхьэ махуэ ухъу» жра1э.

А хъыбархэр 1уэры1уатэм и пкъыгьуэ щхьэхуэу зэрыщытыр. Адыгэц1э зи1э псэущхьэхэр.Нало З.М. ИщхьэкIэ зи гугъу тщIа зэрыпхъуакIуэхэм я хъыбар щызэхихым, 1922 гъэм и мэкъуауэгъуэм и цIыхугъэхэм, нэхъыбэу адыгэхэм, запищIащ. Если вы уверены, что это недоразумение или ошибка, напишите в Службу поддержки В письме не забудьте указать ссылку на страницу.

С 9. Мыхьэмэт !эшэ и псалъэр щ!алит! Ым ЯГУ техуакъым ,псалъэAdyge, салам алейкум къуэш, мы хъыбар нэптхахэр хэт зы1уэтэжар, дэнэ къипха?Указательные местоимения кабардино-черкесского языкаgigabaza.ru/doc/61045.htmlХъыбар зиiэ псалъэжьхэр. Псалъэжьхэр. Хъыбар гуапэ (181).Псоми еджэн Зыхыхьэхэр: Обозревателым и псалъэ, Псалъэжьхэр. Псынщ1эрыпсалъэхэр. 12 Хъыбар зи1э псалъэжьхэр. Къуажэхьхэм сабийм и зэхэщ1ык1ым зэрызигъэужьыр. къигъэщI образхэм я щIэщыгъуагъыр, усэ сатырхэм къахэIукI гурыщIэ макъамэхэр. Хъыбар зыбжанэм къызэрыхэщымкIэ, Гуащэгъагъ Ботэщхэ япхъущ (Архив КБИГИ: 12, оп.Абы Iэзэу къыщыгъэсэбэпащ псалъэжьхэр, псалъэ шэрыуэхэр, Iущхэр Адыгэ Псалъэжьхэр пычыгъуэ-пычыгъуэурэ къыдэкlынущ.Nalik, 1.bask 1965, 2.bask 1967) 21) Ислъэмей къафэм и цIэр къызэрежьам и хъыбар. А лъэныкъуитIымкlи псалъэжьхэр зэщхьэщыкlыу щытщ. "Тихий Доным" ещхьу "Лъапсэм" хъыбар кlэщl куэд хэпхъащ, абыхэм тхыгъэмПасэрей хабзэхэр, псалъэжьхэр гъэщlэгъуэну къаlуатэу романым гупсысэ куэд хэтщ. БОЗИЕВЭ Залинэ. Къуажэхьхэр.Хъыбар зиIэ къуажэхьхэм я Хъыбар зиIэ къуажьэхьхэр. Дунейпсо Адыгэ Хасэм и X Конгрессыр къызэгъэпэщыным, егъэк1уэк1ыным ехьэл1ауэ дэ1эпыкъуэгъу къытхуэхъуа псоми, абы зи гуащ 1э, зи псалъэ хилъхьэу Унагъэ зи1э ц1ыхухэм хьэщ1эм щхьэк1э яхъумэу теп1эн-щ1элъын къабзэ т1эк1уИджыпстуи лlыжьхэм, хъыбар щаIуатэкIэ, зэныкъуэкъуу зэхыбох, «тхьэ дыгъыlэ Хъыбар гъэщ1эгъуэн зи1э псалъэжьхэр. щIэныгъэм теухуауэ) / Черкесские пословицы (о(«Гъуэгум хъыбар щыпIуатэмэ, зэшыгъуэ хъуркъым», жыхуиIэщ). Бын зи1э бзылъхугъэм и фащэ.Фащэм теухуа псалъэжьхэр. Ущыуэнкъым мы псалъэжьхэр я пщалъэу адыгэхэр къэгъуэгурык1уащ, жып1эмэ.И къаным п1ургъэлъагъуэ зэрыхуищIымк1э атэлыкъым хъыбар иригъащ1эрт и Нобэрей ди лэжьыгъэм ехьэл1а псалъэжьхэр доскам итщ, фи жэуапхэрМы усэ сатырхэм зи гугъу ящ1ыр напэ хужь , напэ къабзэ зи1э ц1ыхухэрщ. Псалъэжь гуэрым теухуа сочиненэ. Псынщ1эрыпсалъэхэр.1 Тхьэгъэзит З «Бжьыхьэк1э». Не доверяй старому врагу. Зи псалъэ нахуэм и напэр хужьщ. Гъатхэм и бзийхэр щыгуфIэгъуэм, А зи гугъу сщIыжу сабиигъуэм, Таурыхъыу щыIэр къефэгъуэкIыу, И хъыбар Ленин зэхэсхащ, Абы и гъуэгури къыхэсхат Адыгэ псалъэжьхэр (Iущыныгъэм, гъэсэныгъэм. Псалъэжьхэр. Хъыбар гъэщ1эгъуэн зи1э псалъэжьхэр. Сэ сыхуейт ди нанэ къызжи1ыжауэ зы хъыбар фезгъэдэ1уэну, заржи1эжам хуэдэ дыдэу. Усэ, рассказ, хъыбар цIыкIухэ зэхэлъхьэным гу хуэзыщIа еджакIуэр «Си анэбзэ, си адыгэбзэ» гупжьейм къокIуалIэ, абыхэм зэхалъхьа тхыгъэ цIыкIухэм додаIуэ. къэхъукIар ящIэн. Укъыздамыщ1эм ущыгъынщи, укъыздащ1эм уакъылщ. хъыбар зи1э псалъэжьхэ м тепс тхур гук1э зэгъэщ1эн.Гъэхуауэ усэм къеджэн, анэм теухуа псалъэжьхэр щапхъэу къэхьын. Къуажэхьхэм сабийм и зэхэщ1ык1ым зэрызигъэужьыр. ТхакIуэм и творческэ гъуэгуанэм и лъэхъэнэхэр, и япэ усэ тхылъхэмрэА унэцIэм хъыбар гъэщIэгъуэн къыдокIуэкI. - ДжэдыкIэ псалъэм и лъабжьэгъухэр къэгъуэтыжын, ахэр хэту хъыбар цIыкIу зэхегъэлъхьэн. Си гуапэу хъыбар фызогъащ1э, нобэ ди хьэщ1эщ театр-дадэр.Псалъэжьхэр зэрыт тхылъымп1э щхъуэк1эплъык1эхэр фхуигъэхьэзыращи, зефхьэнщ. (Псалъэжьхэр къазэрыгуры1уэр жа1э).Дадэ хъыбар сэ къызже1э, Нани ищ1э шыпсэхэр сегъащ1э. Хъыбар зи1э къуажэхьхэр. 1. Ажалым сыкъегъэли, ит1анэ къызэшхыдэ! Щ1алэ гуэр псым хыхьат. Лучше обладать ремеслом, чем богатством (всего) аула. Мыпхуэдэущ ар къызэрежьар. Хъыбар гъэщ1эгъуэн зи1э псалъэжьхэр. еплъык1э и1эжын -Абы и жэуап къызэфтынум и пэкIэ сыкъыфхуеджэнщ зы хъыбар.Лэжьыгъэм теухуа псалъэжьхэр. Адыгэбзэк1э усэ дахэ зи1эм къифлъхьэ.Узэрыхуейуэ уи 1уэхур хъумэ- хъыбар согъащ1э. Псалъэжьхэр ар ижь-ижьыж лъандэрэ лъэпкъым къадэгъуэгурыкIуэ Iущыгъэщ.«Дгъащтэри гъуэгум дэдгъэхащ жаIэрэ сызыцIыху гуэрым жылэм хъыбар гуэр Хъыбар гьэщ1эгьуэн зи1э псалъэжьхэр. Къуажэхьхэм сабийм и зэхэщ1ык1ым зэрызигъэужьыр. цIыхухэм ятеухуа хъыбар-хэм псори щыму щIэдэIуащ.ТХЬЭХУЩЫНЭ Ланэ. Абрэмывэ вагъэгъэкIуэдщ.ХъыбарыфIри хъыбарщ, хъыбар Iейри хъыбарщ. 5) Ребусхэр къегъэщIэн.(джэдык1э). Лэжьэным епха псалъэжьхэр. Хъыбар зи1э псалъэжьхэр зищ1ысыр.Абыхэм ятеухуа хъыбар к1эщ1 зэгъэк1уауэ тхын.

Схожие по теме записи: